lupa x
user

Poradna pro obce

Poradna pro obce

29.04.2020 , Aktualizováno 06.01.2021

PRO města a obce

Poradna pro obce

Časopis Pro města a obce ve spolupráci se svazem měst a obcí čr a Kvb advokátní kanceláří nabízí právní poradnu pro zastupitele a starosty obcí. Předkládáme vám odpovědi k často kladeným dotazům.

Lze za účelem zmírnění dopadů současné situace prominout poplatníkům placení místních poplatků?

Ano, obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných událostech. Rozhodnutí by mělo obsahovat náležitosti rozhodnutí dle § 102 daňového řádu. Obecní úřad má ve výroku rozhodnutí konkretizovat mimořádnou událost (zde nouzový stav a navazující usnesení vlády), dále uvede, zda promíjí poplatkovou povinnost úplně, nebo jen částečně, a rovněž uvede, kterých místních poplatků se prominutí týká.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku nebo jeho příslušenství lze vztáhnout pouze plošně na všechny poplatkové subjekty, jichž se důvod prominutí týká, proto je nezbytné, aby byl důvod prominutí dostatečně jasně vymezen správcem poplatku v rozhodnutí. V rozhodnutí obecní úřad nebude uvádět výčet poplatkových subjektů, jichž se důvod prominutí týká. Rozhodnutí musí také obsahovat odůvodnění, proč obecní úřad k prominutí přistoupil.

Rozhodnutí oznámí obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud byla při nástupu nového zaměstnance vstupní lékařská prohlídka v době nouzového stavu v souvislosti s Koronavirem nahrazena čestným prohlášením, musí tento zaměstnanec na vstupní lékařskou prohlídku, až to bude možné?

Pokud došlo k nahrazení vstupní lékařské prohlídky čestným prohlášením, což bylo umožněno na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření, není dle našeho názoru nutné, aby tento zaměstnanec v budoucnu vstupní lékařskou prohlídku absolvoval.

Může obec občanům v souvislosti s výpadkem jejich příjmů poskytnout peněžitou pomoc?

Ano, obec může poskytnout jak peněžní dar, tak i zápůjčku. V případě zápůjčky doporučujeme bezúročné poskytování s ohledem na právní regulaci obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru. Rozhodnutí o poskytování peněžitých darů nad 20 000 Kč jedné osobě v jednom kalendářním roce je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Rozhodnutí o poskytování zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu obce bez ohledu na její výši, tedy i v případě zápůjčky ve výši pod 20 000 Kč.

Občanům lze též doporučit, aby si požádali o mimořádnou okamžitou pomoc, což je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Žádost o tuto sociální dávku se podává u úřadu práce.

Může rada odpustit nájem za užívání nebytových prostor z důvodu nevykonávání živnostenské činnosti kvůli vyhlášení nouzového stavu? může být nájemné odpuštěné i za delší dobu?

Ano, rozhodně je možné, aby bylo prominuto či sníženo nájemné nájemci, který byl zasažen opatřeními v souvislosti s nouzovým stavem. Nabízí se několik variant řešení. První z nich je snížení či dočasné pozastavení placení nájemného cestou uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Schválit dodatek by měl tentýž orgán obce, který schválil původní nájemní smlouvu. Jinak problematika nájmů spadá do zbytkové pravomoci rady obce. Výše nájemného je podstatnou náležitostí nájemní smlouvy, změně výše nájemného by tak mělo předcházet zveřejnění záměru. Ministerstvo vnitra však akceptuje dočasnou změnu výše nájemného (i např. na výši 0 Kč) bez zveřejnění záměru z důvodu nouzového stavu po dobu jeho trvání a dobu bezprostředně následující.

Druhou možností je prominutí dluhu, kde však, činí-li dluh více než 20 000 Kč, rozhoduje zastupitelstvo obce. Jinak se rovněž jedná o zbytkovou pravomoc rady obce.

Dle našeho názoru není stanoveno žádné omezení, že by úlevy z nájemného mohly být poskytovány pouze po dobu trvání nouzového stavu, lze jej odpustit i za delší období, v každém případě však musí být takovýto postup řádně zdůvodněn v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Doba by neměla být přehnaně dlouhá i z důvodu výše uvedené výjimky stanovené Ministerstvem vnitra pro zveřejňování záměru.

• Poradnu pro obce svazu měst a obcí čr provozuje Kvb advokátní kancelář s.r.o. a v současné době jí aktivně využívá více než 3000 obcí a dobrovolných svazků obcí. • Přináší aktuální informace a neomezený přístup k více než 2 700 právním radám, k tomu možnost nahlížet do právních předpisů, poradit se s právníky Kvb advokátní kanceláře s.r.o. buď telefonicky, nebo položit individuální písemný dotaz a zároveň využít již předem připravených vzorů právních dokumentů. • Poradny pro obce a specialisty z Kvb advokátní kanceláře mohou nově využít také obce, které nejsou členy svazu. • Poradnu pro obce naleznete na stránkách www.poradnaproobce.cz.

Komentáře

0 komentářů